Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Fizetési megoldás
TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

a Mecsekerdő Zrt. tűzifa webáruházában

1. Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni a Mecsekerdő Zrt. (székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8., adószáma: 11009429-2-02, a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 02-10-060093 cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági társaság, telefonszáma: +36 72 508 212, e-mail címe: titkarsag@mecsekerdo.hu, EUTR technikai azonosító száma: AA 2676001, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11731001-23122383, a továbbiakban: Eladó) által a https://tuzifa.mecsekerdo.hu/ oldalon magánszemély részére, külön írásbeli szerződés nélkül történő faanyag értékesítési szerződésekre.

Az ÁSZF-től kizárólag írásbeli, mindkét Fél által aláírt megállapodásban lehet eltérni.

Az ÁSZF alkalmazása során:
a) Vevő: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági tevékenysége keretén kívül, vételár fejében, írásbeli megállapodás nélkül vásárol faanyagot az Eladótól annak webáruházában.
b) Adásvétel vagy értékesítés: az Eladó és a Vevő között vételár fejében faanyag tulajdonjogának átruházására irányuló, írásba nem foglalt (szóbeli) megállapodás.
c) Webáruház: az Eladó által az UNAS Online Kft. (cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu, telefonszám: +36-99/200-200) által üzemeltetett szolgáltatásként igénybevett, az Eladó termékeit értékesítő https://tuzifa.mecsekerdo.hu/ weboldal.

Az Eladó az ÁSZF alapján kizárólag magánszemélyek és egyben az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet szempontjából végfelhasználónak minősülő személyek részére értékesít faanyagot. A nem magánszemélynek és/vagy nem végfelhasználónak minősülő személyek, szervezetek számára, továbbá a jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó választékokra vonatkozóan az Eladó az általános kereskedelmi gyakorlata alapján végez értékesítést. Az Eladó Kereskedelmi Osztályának elérhetősége: Mecsekerdő Zrt. Kereskedelmi Osztály, cím: 7623 Pécs, Rét u. 8., telefonszám: +36 72 508 248, +36 72 508 200, e-mail cím: kereskedelem@mecsekerdo.hu.

A Vevő az ügylet megkötésével (rendeléssel) magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit.

2. Eladói nyilatkozatok

Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag kizárólagos tulajdonát képezi, azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná vagy kizárná.

Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag fenntartható, felelős erdőgazdálkodásból származik.

Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: EUTR), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) előírásainak megfelelően legális kitermelésből származik.

Az Eladó kijelenti, hogy az Evt. 5. § 33. pont szerinti faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek minősül, és az adásvétel tárgyát képező faanyag forgalomba hozatalával, ill. kereskedelmével kapcsolatos tevékenysége megfelel az Evt. „A faanyag származásának igazolása” - 90.§ - 90/M.§ - alfejezet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásainak.

3. A szerződés létrejötte (a rendelés folyamata)

A Vevő a webáruházban választása szerint regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárolhat. Amennyiben a Vevő regisztrál a webáruházba, úgy a jövőben adatainak ismételt megadása nélkül, kényelmesen vásárolhat. Regisztráció nélküli vásárlás esetén újabb vásárlásnál az adatok ismételt megadása szükséges. A Vevő kérelmére a regisztrációját az Eladó törli.

A Vevő a webáruházban a kiválasztott terméket a kosárba rakja, majd a megrendelést véglegesíti és elküldi az Eladónak.

A webáruházban házhoz szállított tűzifa esetén a legkisebb rendelhető mennyiség 8 m3, a legnagyobb rendelhető mennyiség 14 m3 rendelésenként. Erdei rakodón rendelt tűzifa esetén a rendelhető mennyiség nem korlátozott. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az Evt. 90/J. § (8) bekezdése szerint az évente 50 köbmétert meghaladó mennyiségű erdei faválaszték vásárlás esetén vélelmezni kell, hogy a Vevő a faanyag kereskedelmi lánc szereplője. Amennyiben az éves szinten összeszámított megrendelés értéke meghaladja az 1.000.000 forintot, akkor írásbeli szerződés kötése válik szükségessé. Erről az Eladó tájékoztatást küld a Vevő részére.

A megrendelés elküldéséhez a Vevőnek meg kell adnia az alábbi adatait:
• név,
• cím,
• szállítási cím
• számlázási cím (ha eltérő),
• e-mailcím,
• telefonszám,
• mobiltelefonszám.

Az adatokat az Eladó kizárólag az ügylet teljesítése, a kapcsolattartás, valamint a számlakiállítás érdekében és mértékéig kezeli. Az adatkezelésről bővebben az Adatvédelem című fejezetben olvashat.

A rendelés ellenértékét a Vevő a webáruházban a rendelés leadásakor/leadása után a Fizetési feltételek című fejezetben foglalt fizetési módok egyeikén teljesíti.

A beérkezett rendelésről a Vevő automatikus visszaigazolást kap.

A beérkezett rendelést az Eladó ellenőrzi. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a rendelés teljesíthetősége bizonytalan vagy lehetetlen, pl. rendkívüli időjárási körülmények, megközelíthetőség. Ebben az esetben, továbbá vis maior esemény bekövetkezésekor (pl. árvíz, tűzvész, egyéb rendkívüli körülmények) az Eladó írásbeli visszaigazolást küld a Vevőnek arról, hogy a rendelés az ÁSZF-ben foglalt határidőben nem teljesíthető, így azt törli. A Vevő által fizetett ellenértéket az Eladó ilyen esetben 8 napon belül visszatéríti a Vevő részére.

Ha a rendelés teljesítésének nincs akadálya, az Eladó felveszi a Vevővel a kapcsolatot a megrendelt termék kiszállításával kapcsolatban. A webáruház termékeinek jellege miatt a kiszállítás mindig egyedi egyeztetést igényel, amelyhez a Vevő közreműködése szükséges (megadott elérhetőségein legyen elérhető stb.).

A telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően házhoz szállított tűzifa esetén az Eladó intézkedik a termékek kiszállításáról a Vevő által megadott szállítási címre, erdei rakodón vásárolt tűzifa esetén a Vevő a pénzügyi teljesítéstől számított 30 napon belül intézkedik a termékek elszállításáról.

4. Fizetési feltételek

A webáruházban feltüntetett árak magyar forintban értendők (HUF), tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

A webáruházban a megrendelt termékek ellenértékét a Vevő az alábbi módok egyikén fizeti meg, választása szerint:

4.1. Bankkártyával

Bankkártyával történő fizetésnél a Vevő a Simple Pay szolgáltatás honlapján a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. A Vevő által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után folytatódik az adott Vásárlási Tranzakció. Az online fizetés biztonságát a Simple Pay szolgáltatás garantálja. Az Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

4.2. Banki átutalással (előre utalással)

Banki átutalás választása esetén a Vevő tájékoztatást kap az Eladó bankszámlaszámáról, ahová a vételárat elutalja. A megrendelés a banki jóváírás dátumával válik véglegessé. Az Eladó felhívja a Vevők figyelmét, hogy a banki átutalás választásával a rendelés folyamata meghosszabbodhat.

4.3. Számlázás, visszatérítés

Az Eladó a vételár bankszámlán való jóváírását követő két (2) munkanapon belül előlegszámlát állít ki a fizetett összegről a Vevő által a regisztráció – vagy a vásárlási tranzakció – során megadott adatokkal.

Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – végszámlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről a kiszállítást követő öt (5) munkanapon belül. A Vevő felel a rendelés során megadott, a számla kiállításához szükséges adatok valódiságáért.

Az előlegszámlát, illetve a végszámlát Eladó a vásárlás/regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg a Vevő részére.

A fizetések (bankkártyás fizetés, banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vevőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vevő által választott fizetési módtól, vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan ilyen a devizaárfolyam, egyéb banki és tranzakciós költségek). A Vevő felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Amennyiben a rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető (pl. elállás, kiszállítás sikertelensége, vis maior stb.), akkor az Eladó a Vevő részére a kifizetett ellenértéket haladéktalanul (legkésőbb az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül) visszatéríti.

Az Eladó a visszatérítésnél a Vevő által alkalmazott módon jár el:
• Ha a Vevő a rendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon történik.
• Ha a Vevő a rendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése arra a bankszámlára kerül visszautalásra, amelyről a Vevő a rendelés összegét elutalta az Eladónak.

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg.

5. Szállítás házhoz szállított tűzifa esetén

Az Eladó a rendelést házhozszállítással teljesíti. Házhozszállítást az Eladó kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt településekre vállal. Ha a Vevő más címre kéri a kiszállítást, az Eladó a rendelést törli és erről a Vevőt értesíti, a megfizetett vételár 8 napon belüli visszatérítése mellett.

A megrendelt termék fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatás helye). A házhozszállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti biztonságos leterheléssel ér véget, a Vevő (megbízottja) a teljesítést aláírásával igazolja. A Vevő ingatlanára (udvarába) a leterhelést az Eladó megbízottja (fuvarosa) kizárólag a Vevő kockázatára végzi el.

A tűzifa kiszállítását az Eladó csak időjárásbiztos kövesúton, 20 t össztömeget meghaladó tehergépjárművel, a jogszabályi előírások figyelembe vételével végzi el. Amennyiben a megadott szállítási címre a kiszállítás nem lehetséges (fizikai, közlekedési, jogi stb. akadály áll fenn) akkor az Eladó a szállítást megtagadja és a vételár összegét visszautalja.

A faanyag tulajdonjoga és a kárveszély a Vevőnek aláírás ellenében a kiszolgáltatás helyén történő átadással száll át.

Az Eladó a faanyag elfuvarozásáról köteles a pénzügyi teljesítést követő 30 napon belül gondoskodni.

Az Eladó az Evt. 90. §-a és a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet szerint kitöltendő szállítójegyet kiállítja. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Vevő által megadott, szállítójegyen szerepeltetett adatok helyességéért (különösen: a kiszolgáltatás helye) az Eladó nem vállal felelősséget.

6. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vevőt megilleti a szerződéstől való elállás joga. Az elállást a Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az Eladó az elállást visszaigazolja.

Elállás esetén a terméket a Vevő saját költségén köteles az Eladó telephelyére visszafuvaroztatni. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termék postai úton nem küldhető vissza.

Az Eladó a termék visszaérkezésétől, illetve fuvarozásra feladásának igazolásától számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett vételárat és költséget, a Vevő által alkalmazott fizetési módon.

Az Eladót elállási jog illeti meg, ha az erdei rakodón rendelt tűzifa esetén a Vevő a pénzügyi teljesítést követő 30 napon belül a fatermék elszállításáról nem gondoskodik. Ebben az esetben is a visszatérítés szabályi irányadók a befizetett vételárra.

7. Adatvédelem

Az Eladó kijelenti, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéssel érintett személy(ek) szerződéskötés és teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. Az Eladó Adatvédelmi nyilatkozata elérhető: www.mecsekerdo.hu/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato.

8. Panaszkezelés, jogviták

A Szerződés joga a magyar jog, az ÁSZF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, illetőleg a szakmai szokványok irányadók.

A Szerződéssel, ügyintézéssel kapcsolatos panaszokat az Eladó Kereskedelmi Osztálya fogadja. Elérhetőségek:
• cím: Mecsekerdő Zrt. Kereskedelmi Osztály, 7623 Pécs, Rét u. 8.,
• telefonszám: +36 72 508 248, +36 72 508 200,
• e-mail: tuzifa@mecsekerdo.hu.
A panaszokat az Eladó 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja. Az Eladó a névtelen bejelentéseket, továbbá a válaszadáshoz szükséges elérhetőséget meg nem jelölő panaszokat nem vizsgálja ki.

A Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos vitában a Vevő jogosult a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testülethez fordulni. Elérhetőségei:
• cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
• telefonszám: +36 72 507 154,
• e-mail: info@baranyabekeltetes.hu.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az érintett az alábbi szervekhez fordulhat:
a) Az Eladó adatvédelmi felelőse:
• cím: 7623 Pécs, Rét u. 8.
• e-mail: adatvedelem@mecsekerdo.hu.

b) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
• telefonszám: +36 1 391 1400,
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A panasz formanyomtatványai elérhetők: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html oldalon.

A Szerződésből eredő jogvitát a Felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1. sz. melléklet: Településlista

 

Abaliget Erzsébet Kővágószőlős Rózsafa
Adorjás Fazekasboda Kővágótöttös Sámod
Ág Feked Lakócsa Sásd
Almamellék Felsőegerszeg Liget Sellye
Almáskeresztúr Felsőszentmárton Lothárd Siklós
Alsómocsolád Garé Lovászhetény Siklósbodony
Alsószentmárton Gerde Lúzsok Siklósnagyfalu
Apátvarasd Gerényes Mágocs Somberek
Aranyosgadány Geresdlak Magyaregregy Somogyapáti
Áta Gilvánfa Magyarhertelend Somogyhárságy
Attala Gordisa Magyarlukafa Somogyhatvan
Babarcszőlős Gödre Magyarmecske Somogyviszló
Bakóca Görcsöny Magyarsarlós Sósvertike
Bakonya Görcsönydoboka Magyarszék Sumony
Baksa Gyód Magyartelek Szabadszentkirály
Bánfa Gyöngyfa Mánfa Szágy
Baranyahídvég Gyöngyösmellék Márfa Szalánta
Baranyajenő Györe Máriakéménd Szalatnak
Baranyaszentgyörgy Harkány Markóc Szaporca
Basal Hegyhátmaróc Marócsa Szászvár
Belvárdgyula Hegyszentmárton Martonfa Szava
Berkesd Helesfa Matty Szebény
Besence Hetvehely Máza Szederkény
Bicsérd Hidas Mecseknádasd Székelyszabar
Bikal Himesháza Mecsekpölöske Szellő
Bikal Hirics Merenye Szemely
Birján Hobol Meződ Szentborbás
Bisse Horváthertelend Mindszentgodisa Szentdénes
Boda Hosszúhetény Molvány Szentegát
Bodolyabér Husztót Mozsgó Szentkatalin
Bogád Ibafa Nagycsány Szentlászló
Bogádmindszent Ipacsfa Nagydobsza Szentlőrinc
Bogdása Izmény Nagyharsány Szigetvár
Boldogasszonyfa Jágónak Nagykozár Szilágy
Bosta Kacsóta Nagymányok Szilvás
Botykapeterd Kákics Nagypall Szőke
Bükkösd Kapospula Nagypeterd Szőkéd
Bürüs Kaposszekcső Nagytótfalu Szörény
Cún Kárász Nagyváty Szulimán
Csányoszró Kastélyosdombó Nemeske Szűr
Csarnóta Katádfa Nyugotszenterzsébet Tarrós
Csebény Kátoly Óbánya Tékes
Cserdi Kékesd Ócsárd Teklafalu
Cserkút Kémes Ófalu Tengeri
Csertő Kemse Okorág Tésenfa
Csikóstöttös Keszü Okorvölgy Téseny
Csonkamindszent Kétújfalu Old Tófű
Dencsháza Királyegyháza Orfű Tormás
Dinnyeberki Kisasszonyfa Oroszló Tótszentgyörgy
Diósviszló Kisbeszterce Ózdfalu Tótújfalu
Dombóvár Kisdér Palé Újpetre
Drávacsehi Kisdobsza Palotabozsok Vajszló
Drávacsepely Kishajmás Páprád Várad
Drávafok Kisharsány Patapoklosi Váralja
Drávagárdony Kisherend Pécs Varga
Drávaiványi Kiskassa Pécsbagota Vásárosbéc
Drávakeresztúr Kismányok Pécsdevecser Vásárosdombó
Drávapalkonya Kistamási Pécsudvard Vázsnok
Drávapiski Kistapolca Pécsvárad Vejti
Drávaszabolcs Kistótfalu Pellérd Vékény
Drávaszerdahely Kisvaszar Pereked Velény
Drávasztára Kisszentmárton Peterd Véménd
Egerág Komló Pettend Villány
Egyházasharaszti Kórós Piskó Villánykövesd
Egyházaskozár Kovácshida Pogány Vokány
Ellend Kovácsszénája Potony Zádor
Endrőc Kozármisleny Rádfalva Zaláta
Erdősmárok Köblény Regenye Zengővárkony
Erdősmecske Kökény Romonya Zók

 

Hatályos:

2020.04.01-től

Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) alapján a Mecsekerdő Zrt. (Cg. 02-10-060093, székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8., adószáma: 11009429-2-02, képviseli: Keszi László vezérigazgató) mint Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az adatkezelő kiléte: Mecsekerdő Zrt. (NAIH azonosító: NAIH-83188/2015.)
Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: 7623 Pécs, Rét u. 8., e-mail: titkarsag@mecsekerdo.hu, telefonszám: +36 72 508 212.

 

A Társaság által jellemzően kezelt adatok köre a következő:
• Adóazonosító
• Adószám
• Állampolgárság
• Arcképmás (videófelvétel is)
• Cookie-k a www.mecsekerdo.hu és a www.mecsextrem.hu weblapokon,
• Egészségügyi adatok (egészségügyi alkalmasság, terhesség, betegség, gyógyszer szedése, allergia, védőoltás stb.)
• E-mail cím
• Fegyvertartási engedély száma, érvényessége
• Felhasználónév (honlapon, domainben stb.)
• IP cím
• Képzettségi adatok, bizonyítvány másolatok
• Kiskorúra vonatkozó iskolai, egészségügyi adatok (tábor, erdei iskola)
• Lakcím
• Munkaszerződés, munkaköri leírás
• Munkavállalók mint felhasználók informatikai jogosultságai
• Név
• Partneradatok nyilvános közhiteles forrásból, amely a vállalatirányítási rendszer partnertörzsébe kerül (székhely, nyilvántartási szám, képviselő neve, adószám, pénzügyi szolgáltató, bankszámlaszám)
• Rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet (erdészeti és vadászati) igazolványának száma, érvényessége, szolgálati jelvény száma, nyilvántartás
• Szakszervezeti tagdíjra vonatkozó adat
• Személyi azonosító jel
• Személyi okmányok másolata, száma, esetenként érvényessége (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél)
• Születési adatok (anyja neve, születési hely, idő)
• Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)
• Tartózkodási hely/GPS
• Telefonszám
• További munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó adatok
• Vadászjegy, vadászati engedély másolata, száma, érvényessége
• Végrehajtásra vonatkozó adatok (letiltás)

 

A Társaság az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogcímek közül az alábbi jogcímeken kezel személyes adatokat:

 

Az adatkezelés alapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; Igen
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; Igen
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Igen
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; Igen
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; Igen
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Igen

 

A kezelt személyes adatok megőrzési ideje:
1. Jogszabály alapján kezelt adatok esetén a jogszabályban foglalt megőrzési idők szerint.
2. Szerződés, megállapodás, nyilatkozat, számla esetén az ügylet teljesülésétől vagy az abból fakadó jogvita lezárásától számított 8 évig.
3. Vagyonvédelmi kamerafelvétel esetén max. 90 napig, kivéve, ha hatósági eljárás indult az ügyben.
4. Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig, kivéve, ha a Rendelet vagy egyéb jogszabály kivételt tesz.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy jogszabályban foglalt esetben az adat megszerzése idején meghatározott céltól eltérő célra is kezelhető az adat.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, nem használja fel profilalkotásra vagy automatikus döntéshozatali eljárásban. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozók vagy jogszabályban erre feljogosított szervek részére továbbít személyes adatokat, akik az Adatkezelő által működtetett rendszereket üzemeltetik, vagy valamely az Adatkezelő által az érintett számára nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges tevékenységet végeznek. A jogszabályban feljogosított szervek részére a hatáskörükbe tartozó ügyekben történő adatátadás az érintett előzetes tájékoztatása és/vagy beleegyezése hiányában is jogszerűnek minősül.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az alábbi jogairól:
a) hozzáférési jog,
b) helyesbítéshez való jog,
c) törléshez való jog,
d) adatkezelés korlátozásához való jog,
e) a személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
f) adathordozhatósághoz való jog,
g) tiltakozáshoz való jog.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelésével kapcsolatos panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefonszám: +36 1 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A panasz formanyomtatványai elérhetők: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html oldalon.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy csak annyiban kezeli személyes adatait, amennyiben az a jogszabályban foglalt kötelezettségek, szerződéses kötelezettségek, illetve az Adatkezelő szolgáltatása érintett általi igénybevételéhez szükséges. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában vele ügyletet kötni, illetve az érintett által kért szolgáltatást nyújtani.

 

Tudomásul veszem, hogy a Mecsekerdő Zrt. mint Adatkezelő részemre az Adatvédelmi tájékoztatót rendelkezésre bocsátotta, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. Hozzájárulok személyes adataim Mecsekerdő Zrt. általi kezeléséhez.

 

Hatályos: 2018.05.25-től.

Webáruház készítés